E-cégkivonat

0 Pénztár

ÁSZF

Általános szerződési feltételek


1. Általános rendelkezések
A T-Boy Automatic Kft. (továbbiakban Szolgáltató), és az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.
2. Szerződés tárgya
A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján a https://www.e-cegkivonat.hu weboldalon keresztül közvetített céginformációs tartalomszolgáltatást nyújt előre meghatározott mértékű  díjfizetés ellenében a Megrendelő részére. A Szolgáltató a megrendelt adatokat az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködõ Szolgálatának adatbázisához való hozzáféréssel biztosítja.
3. Általános tudnivalók, feltételek
3.1 Amennyiben a Megrendelő igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a az https://www.e-cegkivonat.hu oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely a Megrendelő és az Szolgáltató között létrejött. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.
3.2 Megrendelő elfogadja, hogy a díjfizetésről minden esetben számla kerül kiállításra, így a mindenkori előírásoknak megfelelően a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég adószámát, nevét, és a számlázási címét. A kézbesítés csak elektronikus úton történik, ehhez a Megrendelőnek kötelezően meg kell adnia az e-mail címét. A Megrendelő által megadott adatokat a T-Boy Automatic Kft bizalmasan kezeli, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.
3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja
A Szolgáltató által nyújtott céginformációs szolgáltatás csak elektronikus úton érhető el
4. Felelősség és titoktartás
4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik
4.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhető. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljes körű adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.
4.3 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).
4.4 A Szolgáltató nem köteles információt adni a Megrendelő részére a szolgáltatott információ forrásairól és kezeléséről.
4.5 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím,  illetve hibás vagy hiányos a lekérendő cég adatainak megadása, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.
5. Rendelés és szállítás
5.1. E-mail
A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.
6. Fizetés
6.1 Fizetés banki átutalással
Szolgáltató a megrendelés értékéről díjbekérőt állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő e-mail címére továbbít. A megrendelt dokumentumokat és ÁFA-s számlát a Szolgáltató csak a díjbekérő kiegyenlítése után tudja biztosítani. A banki átutalás közlemény rovatában kötelezően fel kell tüntetni a díjbekérő sorszámát.
6.2 Bankkártyás fizetéssel
Szolgáltató biztosítja az online bankkártyás fizetési lehetőséget az OTP SimplePay szolgáltatásán keresztül. A sikeres fizetést követően a Megrendelő az e-mail címére megkapja a megrendelt dokumentumokat illetve a szolgáltatási díjról szóló számlát.
 
SimplePay online bankkártyás fizetésre vonatkozó feltételek
Tudomásul veszem, hogy a T-Boy Automatic Kft. (továbbiakban Szolgáltató) (9721 Gencsapáti, Dr Szerdahelyi Elek u 5) adatkezelő által a [https://www.e-cegkivonat.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
– számlázási adatok
– szállítási adatok
– megrendelt termékek megnevezése és értéke
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
7. Szerzői jog
Tilos a T-Boy Automatic Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a T-Boy Automatic Kft. vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a T-Boy Automatic Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.
8. Egyéb rendelkezések
8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.
Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat
NHH Budapesti Igazgatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525. Pf. 75
Telefonszám: +36-1-457-7100
Faxszám: +36-1-356-5520
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Központi faxszám: +36-1-210-4677
Gyáli Iroda
Cím: 2360 Gyál Kőrösy út 118-120 (Arany János Közösségi Ház)
Telefonszám: +36-29-345-401
E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefonszám: +36-1-472-8900
Faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-472-8851
Ügyfélszolgálat faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu
Pest Megyei Bíróság
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 175.
Telefonszám: +36-1-467-6200
E-mail cím: birosag@pest.birosag.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszám: +36-1-474-7921
Faxszám: +36-1-474-7921
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu